1. Úvod
  2. VŠETKO O NÁKUPE
  3. Obchodné podmienky

 

 

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti: TRAILERS & FACILITY SK s.r.o.
Ulica a číslo: Potočná 1
Mesto a PSČ: Čadca 022 01
Štát: Slovenská republika
IČ: 54420661
DIČ: 2121663775
IČ DPH: SK2121663775

Zapísané: u Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka: 79148/L
Bankové spojenie:

IBAN: SK3883300000002702134520
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Zodpovedná osoba a kontakt

Martin Přeček: +421901713526

Email: info@najprivesy.sk

1) O registrácii

Vyhlasujeme, že osobné dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme TRAILERS & FACILITY SK s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité.

Potvrdením registrácie súhlasím s uložením osobných údajov do účtovného systému spoločnosti TRAILERS & FACILITY SK s.r.o. kvôli vystavenie faktúry.

Zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu najprivesy.sk vás nebudeme obťažovať.

Objednávky je možné uskutočniť aj bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté obchodom www.najprivesy.sk sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať emailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy:

Osobný odber

Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať v otváracích dobách predajní. Otváraciu dobu jednotlivých predajní nájdete v menu/kontakty.

Vyčkajte prosím na informáciu, že je vaša objednávka pripravená na vyzdvihnutie.

Slovenská pošta – Expres kuriér

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované podľa hmotnosti zásielky.

Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 30 kg. Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

TOPTRANS EU a.s.

U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov (vždy ide o nadstavbové bočnice a konštrukcie s plachtami k vozíkom a pod.) môže byť cena prepravy zvýšená. Tieto zásielky sú doručované spoločnosťou TOPTRANS EU, a.s. Cena dopravy je priamo úmerná hmotnosti. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

4) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad vo forme faktúry. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná doba je 24 mesiacov pre fyzické osoby a 12 mesiacov pre právnické osoby, pokiaľ nie je vyslovene uvedené inak. V niektorých prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.6) Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode www.najprivesy.sk), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

- na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,

- na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,

- na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.

7) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

8) Vrátenie zásilky, ako postupovať:

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte kópiu dokladu o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade zásielka nebude prevzatá. Odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!). Náhradné diely, ktoré vyžadujú montáž (spravidla nájazdové brzdy, diely náprav a pod.), musia byť vykonané odborným servisom. Bez montážneho listu nie je možné uplatniť reklamáciu.

Adresa pre zaslanie vráteného alebo reklamovaného tovaru:

TRAILERS & FACILITY SK s.r.o.
Kamenná 1203/16
Strečno
013 24
T. 0948 126 829

9) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady je možné vybrať po výbere dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy, okrem dobierky. Dobierka je spoplatnená viď. nižšie.

Dobierka - objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte prepravnej spoločnosti v hotovosti alebo kartou.

Platba prevodom - pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet.

Hotovostná platba - platba v hotovosti pri osobnom odbere na predajni v Strečne.

Nákup na splátky cez spoločnosť Home Credit - možné vybaviť na predajni v Strečne alebo online nákupom cez eshop na www.najprivesy.sk

Nákup na splátky cez spoločnosť Quatro - možné vybaviť iba fyzick na predajni v Strečne alebo online nákupom cez eshop na www.najprivesy.sk

Platobná karta on-line - možné zaplatiť platobnou kartou on-line. Platí iba pre on-line objednávky. Na predajnách nie je možné platiť platobnou kartou.

10) Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

11) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok. Ako postupovať pri vrátení tovaru nájdete v bode 8. Obchodných podmienok

12) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady. Ako postupovať pri vrátení tovaru nájdete v bode 8. Obchodných podmienok

Ako postupovať pri reklamácii

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie:

Zašlite výrobok na adresu - "kontaktná adresa". Zásielky zaslané na adresu sídla spoločnosti nebudú prevzaté! Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte kópiu dokladu o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade zásielka nebude prevzatá. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list, návod a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.

Osobné vybavenie reklamácie: Je nutné sa dostaviť na predajňu v Strečne, viď. kontakná adresa, kde bude spísaný reklamačný protokol. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS.Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Váš eshop www.najprivesy.sk

Obchodné podmienky sú platné od 1.9.2022 do odvolania.

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

TRAILERS & FACILITY SK s.r.o.

Predaj prívesov značiek Agados, Brenderup, Neptun, Pongratz, Temared, VAPP a náhradných dielov na prívesy AL-KO, KNOTT, BPW a ďalších značiek.

PREDAJNÉ MIESTA

Strečno

Zvolen

Bratislava

Rýchly kontakt
Logo
Copyright 2020 © TRAILERS & FACILITY SK s.r.o.